واحد سازمانی
سید احمد بنی فاطمه
نام کارمند :سید احمد نام خانوادگی:بنی فاطمه
سمت سازمانی :کارشناس حراست شماره تماس :