واحد سازمانی
یوسف حضرتی لیلان
نام کارمند :یوسف نام خانوادگی:حضرتی لیلان
سمت سازمانی :رئیس اداره پیشگیری از تخلفات ساختمانی شماره تماس :