واحد سازمانی
اسلام حسن علی نژاد
نام کارمند :اسلام نام خانوادگی:حسن علی نژاد
سمت سازمانی :ساماندهی مشاغل شماره تماس :