واحد سازمانی
رضا قاسمی گنجه لو
نام کارمند :رضا نام خانوادگی:قاسمی گنجه لو
سمت سازمانی :سرپرست حمل نقل و ترافیک شماره تماس :