واحد سازمانی
رضا مهدی زاده
نام کارمند :رضا نام خانوادگی:مهدی زاده
سمت سازمانی :سرپرست امور سرمایه گذاری و مشارکت شماره تماس :