واحد سازمانی
مرتضی مقیمی
نام کارمند :مرتضی نام خانوادگی:مقیمی
سمت سازمانی :تخلفات و جلوگیری از سد معبر شماره تماس :