واحد سازمانی
سلیمان نجاری
نام کارمند :سلیمان نام خانوادگی:نجاری
سمت سازمانی :مسئول نگهداری و تعمیرات تاسیسات شهری شماره تماس :