واحد سازمانی
جعفر تقی زاده
نام کارمند :جعفر نام خانوادگی:تقی زاده
سمت سازمانی :معاون خدمات شماره تماس :