واحد سازمانی
میلاد پورنعمت فرزانه
نام کارمند :میلاد نام خانوادگی:پورنعمت فرزانه
سمت سازمانی :مسئول دفتر شهردار شماره تماس :35244694