واحد سازمانی
خانم شریفی
نام کارمند :خانم نام خانوادگی:شریفی
سمت سازمانی :مسئول حوزه شهرسازی شماره تماس :