واحد سازمانی
حسن زیـنـالی
نام کارمند :حسن نام خانوادگی:زیـنـالی
سمت سازمانی :معاون معماری و شهرسازی شماره تماس :