واحد سازمانی
رامین جهان مهر
نام کارمند :رامین نام خانوادگی:جهان مهر
سمت سازمانی :رئیس اداره شهرسازی شماره تماس :