واحد سازمانی
اکبر پورخردمند
نام کارمند :اکبر نام خانوادگی:پورخردمند
سمت سازمانی :شهردارمنطقه یک شماره تماس :35244694