واحد سازمانی
فرزاد غفارزاده
نام کارمند :فرزاد نام خانوادگی:غفارزاده
سمت سازمانی :رئیس اداره املاک شماره تماس :