واحد سازمانی
قدیر قاسمی
نام کارمند :قدیر نام خانوادگی:قاسمی
سمت سازمانی :بایگانی شماره تماس :