واحد سازمانی
خانم فرضی زاده
نام کارمند :خانم نام خانوادگی:فرضی زاده
سمت سازمانی :متصدی دبیرخانه شماره تماس :