واحد سازمانی
خلیل زمینی
نام کارمند :خلیل نام خانوادگی:زمینی
سمت سازمانی :نوسازی شماره تماس :