واحد سازمانی
بهرام فتحی
نام کارمند :بهرام نام خانوادگی:فتحی
سمت سازمانی :مشاوره حقوقی شماره تماس :