تاریخ : چهارشنبه 3 شهريور 1400     |     کد : 5490

آگهی تجدید منـاقصه عمـومی / روزنــامه اقتصاد سرآمد - سه شنبه 26 مردادماه سال 1400

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز


PDF چاپ چاپ