تاریخ : چهارشنبه 20 مرداد 1400     |     کد : 5489

آگهی تجدید منـاقصه عمـومی / روزنــامه اقتصاد سرآمد - چهارشنبه 20 مردادماه سال 1400

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز


PDF چاپ چاپ