تاریخ : چهارشنبه 22 ارديبهشت 1400     |     کد : 5273

مناقصه

آگهی مناقصه عمومی / روزنــامه کاروکارگر - چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه سال 1400

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز


PDF چاپ چاپ