تاریخ : پنجشنبه 29 آبان 1399     |     کد : 4719

به روایت تصویر

اجرای مرحله نهم مصوبات ستاد قرارگاه شماره یک مبارزه با کرونا توسط شهرداری منطقه یک تبریز در مسیر خیابان چایکنار ( فارابی )

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز


.

.

.

.

.

 

 امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز


PDF چاپ چاپ