تاریخ : چهارشنبه 28 آبان 1399     |     کد : 4714

به روایت تصویر

اجرای مرحله هشتم مصوبات ستاد قرارگاه شماره یک مبارزه با کرونا توسط شهرداری منطقه یک تبریز در مسیر خیابان چایکنار ( فارابی )

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز


.

.

.

 

 امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز


PDF چاپ چاپ