تاریخ : چهارشنبه 28 آبان 1399     |     کد : 4713

به روایت تصویر

اجرای مرحله هشتم مصوبات ستاد قرارگاه شماره یک مبارزه با کرونا توسط شهرداری منطقه یک تبریز در مسیر خیابان ضلع جنوبی فارابی و خیابان امام ( ره )

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز


.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز


PDF چاپ چاپ