تاریخ : چهارشنبه 28 آبان 1399     |     کد : 4711

به روایت تصویر

اجرای مرحله هشتم مصوبات ستاد قرارگاه شماره یک مبارزه با کرونا توسط شهرداری منطقه یک تبریز در مسیر خیابان احمد آباد

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز


.

.

.

 امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز


PDF چاپ چاپ