تاریخ : چهارشنبه 14 آبان 1399     |     کد : 4661

آگهی منـاقصه عمـومی / روزنــامه مناقصه مزایده - چهارشنبه 14 آبان ماه سال 1399

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک تبریز


PDF چاپ چاپ