تاریخ : چهارشنبه 19 شهريور 1399     |     کد : 4449

آگهی منـاقصه عمـومی / روزنــامه ساقی آذربایجان - چهارشنبه 19 شهریور ماه سال 1399

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز


PDF چاپ چاپ