تاریخ : پنجشنبه 11 ارديبهشت 1399     |     کد : 3989

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنامه مناقصه مزایده - پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز


 


PDF چاپ چاپ