تاریخ : سه شنبه 5 فروردين 1399     |     کد : 3741

توسط امور ترافیک معاونت فنی و عمرانی منطقه یک در جهت ایمن سازی مسیرهای تردد انجام شد:

خط کشی عابر پیاده دوجزئی و محوری سطح منطقه

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز

.
.
.
.
.
.


آرزو فرهودی