تاریخ : دوشنبه 14 بهمن 1398     |     کد : 3579

توسط امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز انجام یافت:

فضاسازی سطح حوزه منطقه یک شهرداری تبریز در ایام ا... دهۀ مبارک فجر
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.


 


PDF چاپ چاپ