تاریخ : شنبه 4 آبان 1398     |     کد : 3367

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه مناقصه مزایده - شنبه 4 آبان1398

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز


PDF چاپ چاپ