تاریخ : دوشنبه 8 مهر 1398     |     کد : 3274

آگــــهی منـــــاقصه عمـومی / روزنـــــــامه آذربایجان - دوشنبه 8 مهر1398

به گزارش امور ارتباطات منطقه یک شهرداری تبریز


PDF چاپ چاپ