تاریخ : پنجشنبه 29 آذر 1397     |     کد : 2614

آگــــهی مزایده عمـومی / روزنـــــــامه امین -پنجشنبه 29 آذر ماه 97

به گزارش امور ارتباطات شهرداری منطقه یک کلانشهر تبریز

 
آگهی مزایده عمومی

شهرداری منطقه یک تبریز در نظر دارد به استناد مجوز شماره 62797/31 مورخه 97/09/18 شهردار محترم کلانشهر تبریز تعدادی از املاک تحت مالکیت خود را با قیمت کارشناسی بشرح ذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی و حقیقی واگذار نموده و بفروش برساند . فلذا متقاضیان محترم می توانند از تاریخ انتشار آگهی تا مورخه 97/10/10 جهت دریافت اسناد و مدارک مزایده پس از واریز مبلغ 500/000 ریال به حساب شماره 100786696467 نزد بانک شهر بنام شهرداری منطقه یک تبریز با در دست داشتن اصل فیش واریزی به امور قراردادهای منطقه یک مستقر در ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداري منطقه يك واقع در خیابان دو بانده گلکار انتهای خیابان ترافیک جنب پارک مینیاتور مراجعه نمایند .

توضیحات :
1 – آخرین مهلت قبول پیشنهادات به دبیرخانه شهرداری منطقه یک واقع در خیابان فارابی نرسیده به پل بهشتی ساختمان شهرداری منطقه یک مورخه 97/10/11 تا ساعت 13:30 بوده و تاریخ تشکیل کمیسیون و بازگشایی پیشنهادات روز سه شنبه مورخه 97/10/11 ساعت 15:00 واقع در خیابان آزادی – چهار راه ابوریحان – نبش لاله زار جنوبی – ساختمان شهرداری تبریز – اتاق جلسه می باشد .
2 – به پیشنهادات مخدوش ، مشروط و پیشنهادات ی که بعد از مهلت مقرر شده واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .
3 – شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد قیمت به منزله قبول شرایط و تکالیف شهرداری می باشد .
4 – هزینه چاپ آگهی و انتقال سند و قرارداد بعهده برنده مزایده خواهد بود .
5 – شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است . هرگاه برندگان اول و دوم حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
6 – هرگونه مغایرت در متراژ در زمان تحویل اصلاح و قرارداد بر اساس آن تنظیم خواهد شد .
7 – نحوه و شرایط فروش املاک بصورت نقدی بوده و تحویل و صدور قرارداد واگذاری و انتقال اسناد املاک مذکور به نام برندگان مزایده پس از پرداخت کل ثمن معامله خواهد بود .
8 - مبلغ به ریال و مساحت به متر مربع می باشد .
9 – سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج می باشد .
 
                                                                                                                                                                                                                قربانیان تبریزی شهردار منطقه يك
                                                                                                                                                                                                               


آرزو فرهودی