ارتباط با شهردار و معاونین و مدیران منطقه یک تبریز
       
ارتباط با :
ایمیل :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :