عکس های شاخه نگاهی به مکانهای زیبای سطح حوزه شهرداری منطقه یک
سقف چتری / پارک ولیعصر
سقف چتری / پارک ولیعصر
تبریز زیبای من
تبریز زیبای من
برج تجارت جهانی WTC
برج تجارت جهانی WTC
پارک موزیکال ولیعصر
پارک موزیکال ولیعصر
مجتمع تجاری برج بلور
مجتمع تجاری برج بلور
پارک بزرگ ولیعصر
پارک بزرگ ولیعصر
شهرداری تبریز
شهرداری تبریز
تبریز زیبای من
تبریز زیبای من
پارک ولیعصر
پارک ولیعصر
برج بلور
برج بلور
برج مرکز تجارت جهاتی
برج مرکز تجارت جهاتی
المان کفش چرم تبریز
المان کفش چرم تبریز
عمارت مرکزی شهرداری تبریز
عمارت مرکزی شهرداری تبریز
چرخ و فلک پارک باغلارباغی و برج بلور
چرخ و فلک پارک باغلارباغی و برج بلور
پل شهدا و جانبازان دانشجو
پل شهدا و جانبازان دانشجو
برج بلور
برج بلور
شهر زیبای من تبریز
شهر زیبای من تبریز
عمارت شهرداری
عمارت شهرداری
پارک موزیکال ولیعصر
پارک موزیکال ولیعصر
تبریز من
تبریز من
1از5‏