عنوان

  

  نام و نام خانوادگی: رضا پاک‌نهاد
رشته: کارشناس ارشد شهرسازی
مقطع: فوق لیسانس شهرسازی 
سوابق کاری :
مدیر عامل سازمان آمار و فناوری شهرداری تبریز
معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 2 تبریز
مدیر عامل سازمان آمار و فناوری شهرداری تبریز
معاون اداری مالی شهرداری منطقه 12 تبریز
مدیرکل دفتر برنامه و بودجه شهرداری تبریز
شهردار منطقه 8 تبریز